Loading...

 • RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWI
  LUCYNA OKOŃ
  uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 3035
  GRZEGORZ OKOŃ
  uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7012

W ramach prowadzonej działalności zawodowej dokonujemy określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.Zakres oraz cel wyceny

Zakresem działalności jest wycena (w formie operatu szacunkowego*) każdego rodzaju nieruchomości w tym między innymi:

 • grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne
 • grunty komercyjne
 • grunty rolne, grunty leśne, itp.
 • budynkami jednorodzinnymi, wielorodzinnymi
 • budynkami biurowymi
 • budynkami przemysłowymi
 • budynkami handlowo – usługowymi
 • budynkami użyteczności publicznej
 • lokale mieszkalne
 • lokale użytkowe
 • lokale biurowe
 • lokale handlowe
 • stacje paliwe
 • restauracje
 • hotele
 • obiekty sportowo-rekreacyjne
 • kina
 • inne
Wyceny nieruchomości sporządzane są dla potrzeb
 • kupna, sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności
 • zabezpieczenia kredytu
 • wypłaty odszkodowań
 • sprawozdań finansowych
 • podatkowo – skarbowych
 • postępowań sądowych i komorniczych
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • wykup mieszkania z zasobu MZBM
 • opłat planistycznych oraz adiacenckich
 • zwrotów wywłaszczonych nieruchomości dla byłych właścicieli
 • wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej
 • celów indywidualnych i biznesowych
 • oraz innych


*Operat szacunkowy
Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego. Operat szacunkowy jest wynikiem wyceny nieruchomości. Jest on dowodem wykorzystywanym w sprawach, dla których został sporządzony. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników o wartości nieruchomości.Oprócz operatów szacunkowych sporządzamy opracowania i ekspertyzy dotyczące:
 • - rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • - efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • - skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • - oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • - bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • - określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • - wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • - wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 • - badanie stanu prawnego nieruchomości

Cennik oraz procedura

Cena za wykonaną usługę nie jest związana z wartością wycenianego majątku i podlega indywidualnej negocjacji. Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości zależy od następujących czynników:
 • - charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • - nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny nieruchomości
 • - kosztów poniesionych przez rzeczoznawcę w związku z wykonanymi czynnościami (np. koszty pozyskania dokumentów geodezyjnych)


Procedura postępowania
 • - zlecenie wyceny - kontakt telefoniczny lub mailowy, przekazanie informacji o rodzaju nieruchomości i celu wyceny, określenie kosztu wykonania operatu szacunkowego, umówienie terminu oględzin nieruchomości oraz terminu finalizacji zlecenia,
 • - oględziny nieruchomości - wykonie dokumentacji fotograficznej nieruchomości, inwentaryzacja budynków (jeżeli brak dokumentów) oraz przeprowadzenie wywiadu terenowego,
 • - zebranie dokumentów - pobranie od właściwych urzędów (lub Zleceniodawcy) dokumentów niezbędnych do przygotowania wyceny: numer księgi wieczystej, ewidencja gruntów i budynków, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego itp.,
 • - sporządzenie operatu- wykonanie operatu szacunkowego w formie pisemnej, analiza danych o nieruchomości, pełen opis nieruchomości, analiza lokalnego rynku nieruchomości, wybór odpowiedniej metody wyceny, wykonanie obliczeń,
 • - przekazanie operatu z omówieniem wyników.

Jako rzeczoznawcy majątkowi posiadamy uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości – nr uprawnień 3035 oraz 7012. Jesteśmy członkami Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Ukończone uczelnie to:

Lucyna Okoń: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i wodnej, Kierunek Budownictwo wodne.

Grzegorz Okoń: AGH w Krakowie, Wydział GGiIŚ, kierunek geodezja i kartografia, specjalizacja Szacowanie nieruchomości i kataster.